logo
tankim_2016_0

Tan Kim W.T.P in 2016

Từ năm 2014 đến nay, nhà máy nước Tân Kim đã nâng công suất lên 3000 m³/ ngày đêm. Cung cấp nước đến các hộ dân thuộc xã Tân Kim trong khu vực. Cụm xử lý sắt nh...

Truong Binh W.T.P in 2016

Từ năm 2014 đến nay, nhà máy nước Trường Bình đã nâng công suất lên 2900 m³/ ngày đêm. Cung cấp nước đến các hộ dân ở 4 xã trong khu vực, bao gồm : Trườn...
tap-water-howaco

Information about new price list of Howaco’s clean water started from February, 2015

  NOTIFICATION LETTER OF CONSUMPTIVE WATER PRICE CHANGES FROM HOWACO., Ltd IN FEBRUARY – 2015.